standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie
www.ksiaznica.szczecin.pl
-nowy
-nowy
-Dane podstawowe
-Godziny otwarcia

Wirtualne biuro
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Statut


STATUT KSIĄŻNICY POMORSKIEJ im. Stanisława Staszica w Szczecinie (Załącznik Nr 1do uchwały Nr 989/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 czerwca 2012 r.)

Spis treści:
I. Postanowienia ogólne
II.Zakres działalności
III.Zarządzanie i organizacja
IV.Majątek i finanse
V. Przepisy końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie zwana dalej "Książnicą", jest biblioteką główną województwa zachodniopomorskiego.

2
Książnica działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1.ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r., Nr 85, poz. 539 ze zm.),
2.ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 406),
3.ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998r., Nr 155, poz. 1410 ze zm.),
4.ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ),
5.ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591 ze zm.),

3
1.Książnica jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Województwo Zachodniopomorskie.
2.Książnica wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
3.Książnica posiada osobowość prawną.
4.Siedziba Książnicy mieści się w Szczecinie, a terenem jej działania jest Rzeczpospolita Polska, ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego.
5.Książnica może działać na innym niż wymieniony w punkcie 4 terenie w ramach współpracy i wymiany kulturalnej z innymi ośrodkami kultury w kraju i za granicą.

4
1.Bezpośredni nadzór oraz kontrolę organizacyjną i finansową nad działalnością Książnicy sprawuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, a nadzór merytoryczny minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2.Zgodnie z Art. 9. 1 i 2 Ustawy o bibliotekach organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju biblioteki, odpowiadające jej zadaniom. Organizator ma obowiązek zapewnić w szczególności:
a)lokal;
b)środki na:
- wyposażenie;
- prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych;
- doskonalenie zawodowe pracowników.

5
Książnica używa pieczęci okrągłej z godłem państwowym pośrodku i napisem "Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie" w otoku oraz znaku graficznego przedstawiającego dwa gryfy pomorskie podtrzymujące tarczę z inicjałami instytucji.

II. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
6
1.Książnica służy rozwojowi nauki, oświaty i kultury, stwarza warunki do samodzielnego wzbogacania wiedzy i kształtowania zainteresowań, realizuje potrzeby czytelnicze i prowadzi wszechstronną działalność informacyjną.

2.Do głównych celów Książnicy należy:
a)zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa;
b)wspomaganie systemu edukacji i nauki;
c)zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa;
d)upowszechnianie wiedzy i kultury;
e)ochrona, pomnażanie i popularyzacja dziedzictwa kulturalnego Pomorza Zachodniego.

7
Do podstawowych zadań Książnicy należy:
1.gromadzenie, opracowanie i konserwacja materiałów bibliotecznych: krajowych i zagranicznych, druków zwartych, ciągłych i zbiorów specjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących Pomorza Zachodniego;
2.gromadzenie i przechowywanie oraz odpowiednie zabezpieczenie zbiorów, które tworzą narodowy zasób biblioteczny;
3.gromadzenie produkcji wydawniczej zgodnie z przepisami o ogólnopolskim egzemplarzu obowiązkowym;
4.prowadzenie działalności naukowo-badawczej w dziedzinie bibliotekarstwa i informacji naukowej;
5.udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
6.ułatwianie czytelnictwa osobom niepełnosprawnym;
7.prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej, popularyzacja książek i czytelnictwa;
8.rozwój regionalnego systemu informacji;
9.współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb naukowych, oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
10.archiwizowanie piśmiennictwa zachodniopomorskiego;
11.opracowywanie bibliografii piśmiennictwa zachodniopomorskiego;
12.organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń, oraz innych imprez służących potrzebom nauki i kultury;
13.prowadzenie działalności wydawniczej i reprograficznej;
14.właściwe zabezpieczenie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie biblioteki składowej;
15.udzielanie bibliotekom województwa zachodniopomorskiego pomocy metodycznej;
16.organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek;
17.sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością bibliotek w województwie zachodniopomorskim;
18.koordynacja działalności informacyjnej, zwłaszcza regionalnej i lokalnej w bibliotekach publicznych województwa zachodniopomorskiego;
19.współdziałanie z władzami samorządowymi wszystkich szczebli w zakresie polityki bibliotecznej;
20.prowadzenie innej szeroko pojętej działalności kulturalnej.

III. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
8
Organizację wewnętrzną Książnicy określa „Regulamin organizacyjny Książnicy Pomorskiej” nadawany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

9
1.Na czele Książnicy stoi dyrektor, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na czas określony na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.
2.Dyrektor kieruje działalnością instytucji i reprezentuje ją na zewnątrz, czuwa nad jej mieniem i jest za nie odpowiedzialny.
3.Dyrektor wydaje akty prawa wewnętrznego w postaci zarządzeń i poleceń służbowych.
4.Dyrektor kieruje Książnicą przy udziale zastępcy dyrektora, którego powołuje na czas określony.

10
W Książnicy zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, bibliotekarzy dyplomowanych oraz pracowników administracyjnych, technicznych i obsługi.

11
Dyrektor Książnicy może powoływać spośród pracowników zespoły problemowe do wykonywania określonych zadań. Dyrektor może też powoływać doradców naukowych, technicznych i organizacyjnych spośród specjalistów spoza Książnicy.

12
1.Książnica Pomorska jest biblioteką naukową, na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu – załącznik do rozporządzenia, poz. 16.
2.Przy Książnicy może działać Rada Naukowa, jako organ doradczy i opiniodawczy, której członków powołuje, na wniosek dyrektora Książnicy Pomorskiej, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.
3.Kandydaci na stanowiska członka Rady Naukowej winni wywodzić się spośród pracowników nauki, wysoko kwalifikowanych bibliotekarzy.
4.Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata.
5.Rada Naukowa jest organem programowym, doradczym i opiniodawczym Książnicy w zakresie działalności naukowej oraz spraw związanych z rozwojem kadry naukowo-badawczej.
6.Do zadań Rady Naukowej należy w szczególności:
a)opiniowanie kierunków i programów badawczych a także planów działalności naukowej Książnicy;
b)inspirowanie prac naukowych oraz ocena ich wyników;
c)rozpatrywanie i opiniowanie spraw związanych z rozwojem kadry naukowej Książnicy;
d)przedkładanie Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego corocznej oceny działalności naukowej Książnicy.
e)Rada Naukowa działa w oparciu o opracowany przez dyrektora Książnicy „Regulamin Rady Naukowej Książnicy Pomorskiej w Szczecinie” zatwierdzony przez Zarząd Województwa.
7.Wszystkie zmiany w „Regulaminie Rady Naukowej Książnicy Pomorskiej w Szczecinie” wprowadzane są w trybie jego nadania.

13
W związku z funkcjonowaniem w Książnicy zintegrowanego systemu bibliotecznego, mającego za cel sprawny dostęp do zbiorów bibliotecznych – dyrektor Książnicy upoważniony jest do wprowadzania jednorocznych lub wieloletnich, odpłatnych kart umożliwiających czytelnikom dostęp do zintegrowanego systemu zbiorów.

IV. MAJĄTEK I FINANSE
14
Książnica gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

15
Książnica prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w rozdziale 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

16
1.Działalność Książnicy finansowana jest z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, przychodów z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacji pochodzących z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego, budżetu państwa, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
2.Organizator przekazuje Książnicy środki finansowe w formie dotacji:
a)podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b)celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c)celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

17
1.Podstawą gospodarki finansowej Książnicy, jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora Książnicy, z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu organizatora.
2.Książnica sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami prawa w zakresie finansów publicznych.
3.Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjnie zbadanego przez biegłego rewidenta i przedłożonego do zatwierdzenia Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego, jak również terminowe sporządzanie innych sprawozdań budżetowych.

18
1.Książnica może pobierać opłaty:
a)za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne, wypożyczenia międzybiblioteczne oraz inne rodzaje działalności usługowej;
b)za wypożyczenia materiałów audiowizualnych;
c)w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;
d)za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
e)za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.
2.Wysokość opłat, o których mowa w 18 ust. 1 pkt a i b nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.

V. PRZEPISY KOŃCOWE
19
1.Statut Książnicy nadaje Zarząd Województwa.
2.Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

20
Połączenia, podziału lub likwidacji Książnicy może dokonać Organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
udostępniono: 31.01.17 22:42 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: administrator | wersja do druku